Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Hallands högsta beslutande församling. Ledamöterna väljs direkt genom allmänna val vart fjärde år. Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 58 ersättare som representerar de olika partier som blivit invalda.

Revisorer

Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som opartiskt ska granska den regionala verksamhetens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll. Revisorerna utses av regionfullmäktige.

Styrelse och utskott

Regionstyrelsen väljs av regionfullmäktige. Styrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Inom styrelsen finns tre utskott: arbetsutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet och tillväxtutskottet. i varje utskott sitter 5 ledamöter och 5 ersättare.

Nämnder

Regionfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till regionfullmäktige bereds i någon av nämnderna, inklusive styrelsen. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Lokala nämnder

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det finns en lokal nämnd i varje kommun.

Gemensamma nämnder

Tillsammans med kommunerna i Halland finns två gemensamma nämnder. I de gemensamma nämnderna möts representanter för regionen och för kommunerna.

Bolag

Regionen har intresse i ett antal bolag som helägare eller delägare. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Samarbetsorgan

Region Halland deltar i ett flertal samarbetsorgan för att främja Halland och skapa nytta för hallänningarna.

Internationella samarbeten

Region Halland arbetar i och samverkar med internationella organisationer för att stärka Hallands position. Regionen har därför politisk representation i följande internationella organisationer.

Nämndemän i domstol

Region Halland utser nämndemän och jurymän till olika rättsinstanser.

Stiftelser

Partier