Revisorer (9 st)

Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som opartiskt ska granska den regionala verksamhetens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll. Revisorerna utses av regionfullmäktige.